Bcare Eur-O-Clean Chloor- of javeltabletten 2.7gr

  • Uitverkoop
  • Normale prijs €9,99


Desinfecteermiddel en algicide die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt.  Uitsluitend geregistreerd voor de desinfectie van WC, sanitair, vuilnisbak en oppervlakken die niet in contact komen met voeding.

 

Werking

1 à 2 tabletten oplossen in 10 liter lauw water.  Naargelang het gebruik kan de dosis verhoogd worden, rekening houdend dat 1 tablet 150 ppm actiever chloor vrij geeft in 10 liter water.  2 tabletten opgelost in 10 liter water geven een oplossing van 0,1 ° chlorometrisch.  Ontsmet uw oppervlakken op de gebruikelijek wijse.

  • WC: 1 tablet in de toiletpot of de spoelbak
  • Sanitair: à 2 tabletten in de lavabo of bad
  • Linnen: 1 tablet bij het waspoeder
  • Vuilnisbak: 2 tabletten per 10 liter water voor ontgeuring

 

Veiligeidscoorschriften

Schadelijk bij inslikken; veroorzaakt ernstige oogirritatie; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken; zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen; vormt giftig gas in contact met zuren; Buiten het bereik van kinderen houden; Inademing van stof/rook/ga/nevel/damp spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen; niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu; Beschermende handschoenen / beschermende kledij / oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen; NA HET INSLIKKEN bij onwel voelen een ANTIGIF centrum of een arts raadplegen; NA INADEMING het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal inuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTGIF centrum/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke lokale, regionale, nationale en of internationale regels.