1. TAAL
Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op https:// shop.antheunis.be, in het Nederlands en Engels. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.
English: These General Terms and Conditions are available on request and can also be consulted on https://shop.antheunis.be in Dutch and English.
Only the Dutch version of these General Terms and Conditions is legally valid.

2. DEFINITIES
2.1 “Antheunis Zwembaden”: de NV, met maatschappelijke zetel te Zeepakker 20, 2390 Malle, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE0425410029 en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE0425410029, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
2.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden met betrekking tot de Website.
2.3 “Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via e-mail gericht aan Antheunis Zwembaden of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt en eenieder die in naam en/of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via e-mail gericht aan Antheunis Zwembaden of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
2.4 “Consument”: elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via e-mail gericht aan Antheunis Zwembaden of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
2.5 “Website”: https://shop.antheunis.be
2.6 “Klachtenbrief”: een (al dan niet elektronisch) schrijven, met nauwkeurige vermelding van de aangekochte producten en/of diensten, een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek, en onder vermelding van het referentienummer van volgende documenten (voor zover van toepassing): het order van de Koper, de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd, de leveringsbon en de factuur

3. TOEPASBAARHEID
3.1 De rechtsverhouding tussen de Koper en Antheunis Zwembaden en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht. Antheunis Zwembaden wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Antheunis Zwembaden uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper is overeengekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.
Door het gebruik van de Website, het aanmaken van een account op de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via e-mail gericht aan Antheunis Zwembaden of via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en alle daarin vermelde rechten en verplichtingen.
3.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.
3.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Antheunis Zwembaden en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.
3.4 Antheunis Zwembaden heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de Algemene Voorwaarden bij het vullen van het digitale winkelmandje op de Website van Antheunis Zwembaden, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via e-mail gericht aan Antheunis Zwembaden of via de Website te raadplegen.

4. OFFERTE, ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP
4.1 Elk aanbod op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Antheunis Zwembaden mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Antheunis Zwembaden niet. Ondanks het feit dat de catalogi, Website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Antheunis Zwembaden is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Antheunis Zwembaden is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.
4.2 Offertes van Antheunis Zwembaden zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten.
4.3 De overeenkomst tussen Antheunis Zwembaden en de Koper komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Antheunis Zwembaden in rechte te verbinden, het order van de Koper elektronisch bevestigt, dan wel zodra Antheunis Zwembaden de uitvoering van het order opstart (hierna de “Orderbevestiging” genoemd).
4.4 Antheunis Zwembaden behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.
4.5 Antheunis Zwembaden behoudt zich het recht voor het order en/of de overeenkomst, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal ten opzichte van Antheunis Zwembaden, geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde producten niet voorradig zijn.
4.6 Ingeval een order en/of overeenkomst door of lastens een Koper, die niet als een Consument kan worden beschouwd, wordt geannuleerd, is deze Koper gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Antheunis Zwembaden om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.
4.7 De Consument kan een bestelling, alvorens deze is verstuurd, steeds kosteloos annuleren door contact op te nemen met de klantendienst van Antheunis Zwembaden via service@exclusivebusinessgifts.com. Annulering van een bestelling door de Consument nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

5. HERROEPINGSRECHT
5.1 De Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via e-mail gericht aan Antheunis Zwembaden of via de Website. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Consument het recht om de overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.
5.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Antheunis Zwembaden via een ondubbelzinnige verklaring per post (Zeepakker 20, 2390 Mallel) of per e-mail (info@anteunis.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (te downloaden op de Website en beschikbaar in het account van de Klant), maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
5.3 Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument de betalingen die hij op dat moment reeds aan Antheunis Zwembaden heeft gedaan met betrekking tot het betreffende product en/of de betreffende producten terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Antheunis Zwembaden geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en niet later dan 14 kalenderdagen nadat Antheunis Zwembaden op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel 16.2 van deze Algemene Voorwaarden. Antheunis Zwembaden betaalt de Consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Antheunis Zwembaden mag wachten met de terugbetaling tot Antheunis Zwembaden de producten heeft terug gekregen of de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. Indien de Consument de overeenkomst gedeeltelijk herroept (bijvoorbeeld: Consument koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping), zal Antheunis Zwembaden de leveringskosten:

 • hetzij pro rata terugbetalen, indien de omvang van de verzendingskosten werd bepaald op basis van het gewicht van of het aantal bestelde producten (Antheunis Zwembaden zal de leveringskosten m.b.t. voormeld voorbeeld voor 50% terugbetalen)
 • niet terugbetalen, (geheel noch gedeeltelijk) indien de verzendingskosten forfaitair werden bepaald.

5.4 De Consument dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Antheunis Zwembaden heeft meegedeeld, aan Antheunis Zwembaden terug te zenden of te overhandigen. De Consument moet de producten terugzenden door hen binnen te brengen in een erkende parcel shop. De terugzending gebeurt tijdig indien de Consument de producten in een erkende parcel shop aflevert voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Consument, tenzij anders overeengekomen. Het teruggezonden product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden (met retourformulier daaraan gehecht), teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zodoende dat Antheunis Zwembaden het product ook na herroeping nog kan doorverkopen aan een derde. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
5.5 Het herroepingsrecht geldt o.m. niet voor:

 • producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • verzegelde producten die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend (vb. koffie, verzorgingsproducten, etc.);
 • alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop Antheunis Zwembaden geen invloed heeft;
 • verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verpakking na levering is verbroken;
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties

5.6 In geen geval beschikt een professionele Koper over het recht tot herroeping.

6. PRIJS EN KOSTEN
6.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.
6.2 Alle prijzen worden hetzij in Euro, hetzij in Britse pond uitgedrukt en zijn inclusief BTW, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten.
De verzendingskosten zijn in beginsel niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de gekozen plaats van levering, de gekozen verzendingswijze, de totale som van de prijs van de bestelde producten, etc. Tijdens het online – bestelproces zal bij stap 4 worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.
De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de Orderbevestiging die de Koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.
Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Koper kunnen door Antheunis Zwembaden aan de Koper worden aangerekend.
6.3 Antheunis Zwembaden behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten, conform artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Antheunis Zwembaden worden rechtgezet.
6.4 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen de Orderbevestiging en de levering van de producten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de Koper evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door Antheunis Zwembaden.

7. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN
7.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard conform de Incoterm® “Delivered Duty Paid” (DDP) (Incoterms ® 2010) op het door de Koper opgegeven leveringsadres, of indien er op dit adres niemand aanwezig is, op het conform artikel 7.2 aangeduide reserveadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering op een van voormelde adressen. Op dit moment is Antheunis Zwembaden eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.
7.2 Behoudens hetgeen bepaald in artikel 7.7 hieronder, zal Antheunis Zwembaden, indien er bij de aanbieding van de producten op het door de Koper opgegeven leveringsadres niemand aanwezig is, de producten leveren bij buren of in de dichtstbijzijnde door Antheunis Zwembaden erkende parcel shop, zonder recht op verhaal in hoofde van de Koper ten aanzien van Antheunis Zwembaden.
7.3 Indien de Koper nalaat de geleverde producten in de erkende parcel shop op te halen binnen een termijn van 7 kalenderdagen na levering, zullen de producten worden teruggezonden aan de maatschappelijke zetel van Antheunis Zwembaden. De kosten van deze terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen Antheunis Zwembaden en de Koper worden geacht ontbonden te zijn, zonder recht op verhaal in hoofde van de Koper ten aanzien van Antheunis Zwembaden. De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door Antheunis Zwembaden worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.
7.4 Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de overeenkomst en/of de Orderbevestiging wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.
7.5 Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt Antheunis Zwembaden zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
7.6 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, worden de aangekochte producten pas verzonden nadat Antheunis Zwembaden de betaling ontvangen heeft.
7.7 Antheunis Zwembaden streeft ernaar de aangekochte producten zo spoedig mogelijk te leveren. De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Antheunis Zwembaden t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst tussen Antheunis Zwembaden en de Koper. Antheunis Zwembaden kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.
Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
7.8 Indien het door de Klant opgegeven leveringsadres in het Verenigd Koninkrijk ligt, zal de transportdienst, indien er op dit adres niemand aanwezig is, hetzij de producten bij de buren leveren, hetzij een nieuwe poging ondernemen om de producten te leveren. Bij afwezigheid van de Koper bij de laatste poging tot levering, zullen de producten worden teruggezonden aan de maatschappelijke zetel van Antheunis Zwembaden. De kosten van deze terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen Antheunis Zwembaden en de Koper worden geacht ontbonden te zijn, zonder recht op verhaal in hoofde van de Koper ten aanzien van Antheunis Zwembaden. De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door Antheunis Zwembaden worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

8. FACTURATIE EN BETALING
8.1 De Koper dient de facturen steeds integraal vooraf te betalen en draagt alle eventuele kosten die aan deze betaling verbonden zijn.
8.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Antheunis Zwembaden of conform de door de Website aangeboden betalingswijzen.
8.3 De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 3 werkdagen na factuurdatum aan Antheunis Zwembaden melden per Klachtenbrief. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.
8.4 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 • (1)is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd aan een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
 • (2)is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur;
 • (3)is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • (4)worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Antheunis Zwembaden op de Koper onmiddellijk opeisbaar; en
 • (5)heeft Antheunis Zwembaden het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met/bestellingen van de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Antheunis Zwembaden redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest.
8.5 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.
8.6 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Antheunis Zwembaden geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.
8.7 Door het bestellen van een product verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Antheunis Zwembaden, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Koper de exclusieve eigendom van Antheunis Zwembaden. Tot zolang mag de Koper de gekochte producten niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Koper de aangekochte producten toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Koper vanaf de levering. De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Antheunis Zwembaden te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).
9.2 Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft Antheunis Zwembaden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Koper. Wanneer Antheunis Zwembaden de producten terug ontvangt en deze zich nog in goede staat bevinden (hierbij wordt onder meer correcte bewaring en gebruik van deze producten geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Koper onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles geldt onverminderd het recht van Antheunis Zwembaden om hogere schade te bewijzen.
9.3 Ingeval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt Antheunis Zwembaden ten aanzien van de Koper die geen Consument is, een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de betreffende producten en is de Koper aan Antheunis Zwembaden een forfaitaire schadevergoeding van 35 % van het totale factuurbedrag verschuldigd.

10. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN
10.1 De Koper moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Koper dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering per Klachtenbrief (per post of via service@exclusivebusinessgifts.com) mee te delen aan Antheunis Zwembaden, bij gebreke waaraan de Koper wordt geacht de geleverde producten te aanvaarden zoals overeengekomen.
10.2 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Antheunis Zwembaden geleverde producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt Antheunis Zwembaden van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.
10.3 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek per Klachtenbrief (per post of via e-mail) worden gemeld aan Antheunis Zwembaden. Dergelijke klachten kunnen aan Antheunis Zwembaden worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat Antheunis Zwembaden niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product (door onder meer, maar niet beperkt tot, normale veroudering). In geen geval zal Antheunis Zwembaden instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge verkeerde behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de Koper.
10.4 Bij klachten die tijdig en correct aan Antheunis Zwembaden worden gemeld, zal Antheunis Zwembaden naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de overeenkomst of, bij ontbreken hiervan, in de Orderbevestiging.
De Koper erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Antheunis Zwembaden.
10.5 De Koper mag in geen geval producten terugsturen aan Antheunis Zwembaden op grond van dit artikel 10 zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. Antheunis Zwembaden behoudt zich het recht voor om samen met de Koper ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Antheunis Zwembaden zal de Koper desgevallend contacteren teneinde de door Antheunis Zwembaden aanvaarde retour van producten praktisch te regelen, waarbij Antheunis Zwembaden de kosten voor haar rekening zal nemen.
10.6 De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Antheunis Zwembaden en de Koper.
10.7 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de Koper in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst, de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).
10.8 De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

13. BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT GESCHENKKAARTEN
13.1 Geschenkkaarten zijn geldig en kunnen worden ingeruild binnen een termijn van 2 jaar na uitgiftedatum.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Met uitzondering van de vrijwaring door Antheunis Zwembaden volgens de garantiebepaling in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Antheunis Zwembaden ten aanzien van de Koper beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat Antheunis Zwembaden in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Antheunis Zwembaden aangegane polis BAaansprakelijkheid.
14.2 Antheunis Zwembaden is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder daartoe beperkt te zijn, omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze daad al dan niet een fout of nalatigheid vormt, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.
14.3 De Koper erkent dat Antheunis Zwembaden geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Koper door Antheunis Zwembaden, zodoende dat Antheunis Zwembaden niet verantwoordelijk kan gesteld worden in het kader van wetgeving uit andere landen en/of voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.
14.4 Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

15. VRIJWARING
15.1 De Koper zal Antheunis Zwembaden volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Koper, in strijd met de schriftelijke overeenkomst, de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Koper
15.2 De Koper zal Antheunis Zwembaden schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 15.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

16. PROMOTIES
16.1 Promotionele toegiften door Antheunis Zwembaden, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
16.2 Ingeval de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotie – actie, houdt Antheunis Zwembaden zich het recht voor om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Koper herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. Antheunis Zwembaden zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.

17. OVERMACHT EN HARDSHIP
17.1 Antheunis Zwembaden is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.
17.2 In geval van overmacht of hardship kan Antheunis Zwembaden naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Antheunis Zwembaden: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Antheunis Zwembaden en de Koper buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Koper uitnodigen om de overeenkomst tussen Antheunis Zwembaden en de Koper te heronderhandelen.
Indien de Koper niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan Antheunis Zwembaden, overeenkomstig artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen.
17.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de Orderbevestiging en de levering van de producten; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

18. NETTING
18.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Antheunis Zwembaden en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Antheunis Zwembaden en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
18.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en Antheunis Zwembaden doorgevoerde schuldvergelijking.

19. RECHTSVERWERKING
Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door Antheunis Zwembaden van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

20. OPSCHORTING EN ONTBINDING
20.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Koper, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt Antheunis Zwembaden zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Antheunis Zwembaden om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
20.2 Indien de overeenkomst tussen Antheunis Zwembaden en de Koper wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 20.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Koper het recht om van Antheunis Zwembaden te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

21. INTELLECTUELE EIGENDOM
Antheunis Zwembaden blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde producten. Antheunis Zwembaden garandeert over de nodige licenties te beschikken voor het aanbieden van haar productenassortiment.

22. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL
22.1 De Koper geeft aan Antheunis Zwembaden de toelating om de door de Koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Antheunis Zwembaden aangeboden producten. De Koper geeft Antheunis Zwembaden de toestemming deze gegevens aan derden over te maken voor de afhandeling van de bestelling.
22.2 De Koper kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Koper geen commerciële informatie van Antheunis Zwembaden meer wenst te ontvangen, dient de Koper Antheunis Zwembaden hiervan op de hoogte te brengen:

 • per post: Zwembaden Antheunis NV, zeepakker 20, 2390 Malle, België
 • per e-mail: info@antheunis.be

22.3 De Koper geeft aan Antheunis Zwembaden de toelating om beeldmateriaal van de bij de Koper geleverde producten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de Website, publicatie in folder(s), etc.
22.4 Antheunis Zwembaden verbindt zich ertoe in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en tegen iedere andere niet-toegelaten verwerking van die persoonsgegevens.

23. GESCHILLEN
Alle mogelijke geschillen tussen Antheunis Zwembaden en de Koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Antheunis Zwembaden, tenzij Antheunis Zwembaden verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing